Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk jest prowadzony przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. , która została wyłoniona przez Komisję Europejską do otrzymania dotacji na prowadzenie Punktu. 

Nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk w Gliwicach działa dla Państwa od stycznia 2013 r. Staramy się zapewnić mieszkańcom regionu odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk Zapewniamy bezpłatny dostępu do informacji, pobudzamy dyskusje na tematy związane z Unią Europejską. Szeroko informujemy o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych. PIEED Gliwice organizuje debaty z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce Unii Europejskiej.

GAPR sp. z o.o. realizuje podobne projekty już od 1994 r, dotyczyły one dziedzin życia gospodarczego i miały różny zasięg od regionalnego po projekty międzynarodowe. PIEED prowadzony przez GAPR sp. z o.o. ma poszerzać zakres przekazywanych już wcześniej informacji i wspierać rzetelne informowanie o tematach związanych z integracja europejską a także kreować postawy sprzyjające świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu.

Roaming do lamusa

22.09.2016

Coraz bliżej końca opłat roamingowych w UE - Komisja Europejska ustaliła nowe zasady, które pozwolą osobom podróżującym po Unii na korzystanie ze smartfonów na takich samych warunkach jak w swoim kraju. Zaproponowane rozwiązania zabezpieczają też operatorów przed ewentualnymi nadużyciami. - Od 15 czerwca 2017 r. osoby okresowo podróżujące po UE nie będą płacić opłat roamingowych - zapewnia komisarz Günther H. Oettinger.

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera zawartą w orędziu o stanie Unii komisarze UE omówili zmodyfikowany projekt przepisów mających na celu zapobiegnięcie nadużyciom związanym z opłatami roamingowymi po zniesieniu tych opłat w czerwcu 2017 r.

Komisarze omówili nowy system, który ma działać zgodnie z tzw. zasadą uczciwego korzystania i postanowili, że konsumenci korzystający ze swoich urządzeń przenośnych za granicą nie powinni podlegać ograniczeniom czasowym ani ilościowym. Jednocześnie nowy system przewiduje solidne zabezpieczenia chroniące operatorów przed ewentualnymi nadużyciami.

Nowy system opierał się będzie na tym, w którym kraju konsument zamieszkuje lub z którym z krajów UE jest trwale związany (na przykład ponieważ często oraz przez dłuższy okres przebywa w kraju, gdzie usługi świadczy określony operator telefonii komórkowej).

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Parlament i Rada zatwierdziły naszą propozycję zniesienia opłat roamingowych dla osób podróżujących po UE. Teraz musimy wspólnie zagwarantować użytkownikom w Europie niskie ceny, aby w pełni wykorzystać potencjał nowych usług łączności. Inaczej europejscy konsumenci nie będą nimi zainteresowani.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdził: - Działania Komisji w zakresie obniżania cen roamingu przyniosły korzyści europejskim konsumentom. Zgodnie z przedstawionymi projektami przepisów od 15 czerwca 2017 r. osoby okresowo podróżujące po UE nie będą płacić opłat roamingowych, a operatorzy zostaną zabezpieczeni przed ewentualnymi nadużyciami.

Komisarze przedyskutowali projekt, który umożliwi podróżnym korzystającym z karty SIM wydanej w państwie członkowskim, w którym zamieszkują lub z którym są trwale związani, korzystanie z urządzeń przenośnych w innych krajach UE na takich samych warunkach jak w tym kraju.

Wśród osób trwale związanych z określonymi krajami znajdują się na przykład osoby codziennie przekraczające granicę w drodze do pracy, emigranci, którzy często odwiedzają kraj rodzinny, oraz studenci programu Erasmus. Europejczycy będą mogli telefonować, esemesować i korzystać z internetu za pomocą urządzeń mobilnych podczas pobytu w innym kraju UE po cenach krajowych, jak również będą mieli dostęp do innych elementów swojego abonamentu (np. dostępnego co miesiąc pakietu danych).

Komisarze zatwierdzą ostateczną wersję wniosku ustawodawczego w terminie do 15 grudnia 2016 r. po konsultacjach z Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), państwami członkowskimi i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami.

Solidne zabezpieczenia dla operatorów

1) Zabezpieczenia przed nadużyciami związanymi z miejscem zamieszkania lub trwałymi związkami z określonym krajem UE

Usługi roamingowe są przeznaczone dla podróżujących. Nowe przepisy pozwolą operatorom na sprawdzanie sposobów użytkowania, aby uniknąć nadużyć mechanizmu „Roam like at home” (czyli świadczenia usług roamingu po cenach usług krajowych). Niepełna lista kryteriów:

- niewielka aktywność krajowa w porównaniu z aktywnością na roamingu,

- długi okres nieaktywności karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, na roamingu,

- abonament i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego konsumenta w ramach roamingu.

W takich przypadkach operatorzy będą musieli zwrócić uwagę konsumentom. Tylko po spełnieniu tych warunków operatorzy będą mogli naliczać niewielkie opłaty (Komisja proponuje następujące pułapy: 0,04 euro/min za połączenie, 0,01 euro za SMS oraz 0,0085 euro/MB za transfer danych). Na wypadek sporów operator musi wprowadzić odpowiednie procedury umożliwiające złożenie skargi. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany, klient może złożyć skargę do krajowego organu regulacyjnego, który rozstrzygnie sprawę.

Nadużycia mogą również polegać na masowym skupowaniu, a następnie odsprzedaży kart SIM w celu ich ciągłego wykorzystywania poza krajem, w którym działa wydający je operator. W takich przypadkach operator będzie mógł podjąć natychmiastowe i proporcjonalne środki zaradcze oraz poinformować o nich krajowe urzędy regulacyjne.

2) Zabezpieczenia na wypadek wyjątkowych sytuacji na rynkach krajowych

W razie wzrostu cen na konkretnych rynkach lub innych okoliczności wpływających negatywnie na sytuację konsumentów krajowych operatorzy będę mogli wystąpić z systemu „Roam like at home”, dzięki czemu, o ile wyrazi na to zgodę krajowy organ regulacyjny, będą mogli tymczasowo naliczać te same niewielkie opłaty (0,04 euro/min za połączenia, 0,01 euro za SMS i 0,0085 euro/MB za transfer danych). W tym celu operatorzy będą musieli udowodnić, że system „Roam like at home” stanowi zagrożenie dla ich systemu naliczania opłat krajowych.