O przemyśle i transporcie

28.09.2017

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w Dialogu Obywatelskim "Przyszłość UE: bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele", którego gościem specjalnym była Elżbieta Bieńkowska. Komisarz odpowiedzialna za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP spotkała się w Szczecinie m.in. z uczestnikami II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Jednym z tematów była reforma przepisów dotyczących pracowników delegowanych w UE.

28/09/2017
O przemyśle i transporcie
©EC

Reforma dotycząca pracowników delegowanych obejmuje m.in. firmy transportowe, które świadczą usługi na terenie całej wspólnoty. Polscy przedsiębiorcy są europejskimi liderami w tym sektorze.

Komisja Europejska proponuje, aby zgodnie z koncepcją "równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu" kierowcy zostali objęci zasadami płacy minimalnej kraju świadczenia usługi, zgodnie z unijnymi zasadami delegowania pracowników. Regulacje te miałyby być stosowane, jeśli kierowca spędzi więcej niż trzy dni w miesiącu w danym kraju (dotyczyłoby to także kabotażu). Polscy przedsiębiorcy i rząd mają do tych propozycji zastrzeżenia. Argumentują, że nowe zapisy przyczynią się do pogorszenia warunków konkurencji między firmami z różnych państw członkowskich operujących na wspólnym rynku i dyskryminują podmioty z państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Komisarz Bieńkowska tłumaczyła, że na etapie pracy nad projektem zgłaszała zastrzeżenia m.in. strony polskiej, jednak nie udało się jej znaleźć dostatecznego poparcia. - Ja nie znalazłam w KE dostatecznej ilości sojuszników, którzy by decyzje 28 komisarzy odrzucili. Natomiast kraj ma absolutnie szanse; jeżeli ma partnerów, ma sojuszników, ma ailantów, potrafi ich przekonać, to na radzie powinien to zrobić.

Prace nad tzw. pakietem transportowym są na etapie legislacyjnym. Teraz równolegle będą nad nim pracować: Parlament Europejski oraz Rada UE.

O przemyśle i transporcie
©EC

Spotkanie z Elżbietą Bieńkowską miało formułę Dialogu Obywatelskiego, która umożliwia bezpośredni kontakt komisarzy z obywatelami krajów Unii Europejskiej, wsłuchiwanie się w ich opinie i reagowanie na uwagi.

Poprzednie Dialogi Obywatelskie z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej: Kraków

Kontekst

Przemysł europejski jest silny powodu przemysł znajduje się w centrum priorytetów politycznych Komisji Junckerawytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podkreślono, jak ważny dla przyszłości gospodarki europejskiej jest silny i wysoce wydajny przemysł. Tworzenie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w drodze innowacji i inwestycji znajduje się odtąd w centrum najważniejszych inicjatyw Komisji. Plan Junckera (plan inwestycyjny dla Europy) oraz unia rynków kapitałowychgospodarki o obiegu zamkniętymczystej energiigospodarki niskoemisyjnej Europa stoi na czele globalnego wyścigu do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe technologie prorozwojowe pomagają przemysłowi konkurować w skali globalnej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego, towarzysząca jej strategia cyfryzacji przemysłuplan działania „Sieć 5G dla Europy”funkcjonującą gospodarkę opartą na danychStrategia jednolitego rynku umożliwia przemysłowi dostęp do rynku liczącego 500 mln konsumentów oraz łączenie się w łańcuchy wartości, wolne od ceł i barier technicznych. Natomiast Nowy europejski program na rzecz umiejętności pomaga ludziom stojącym za unijnym przemysłem rozwijać lepsze umiejętności.

O przemyśle i transporcie
©

Te horyzontalne strategie polityczne, dotyczące wszystkich sektorów przemysłu, zostały uzupełnione szeregiem szczegółowych strategii politycznych dla sektorów strategicznych, w tym strategią kosmiczną na rzecz dalszego rozwoju silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu kosmicznego, wnioskiem dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie stanowić katalizator konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego, a także szeregiem inicjatyw na rzecz czystego, zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego (w tym inicjatywą „Europa w ruchuograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez samochody oraz inicjatywą GEAR 2030) oraz komunikatem w sprawie stali, który ma zapewnić europejskiemu przemysłowi stalowemu możliwość konkurowania na rynkach światowych na uczciwych warunkach.

Dodatkowe informacje: