Ponad pół miliarda euro – tyle Unia Europejska zamierza przeznaczyć na 36 inicjatyw związanych z czystością i bezpieczeństwem mórz. Podczas konferencji na Malcie "Nasz ocean", po raz pierwszy organizowanej przez UE, omawiano wyzwania związane z akwenami morskimi – chodzi m.in. o zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, ochronę ekosystemów, zmiany klimatu czy działalność przestępczą.

 

Podczas konferencji „Nasz Ocean” na Malcie (w dniach 5–6 października) Unia Europejska, która jest gospodarzem tego wydarzenia, zobowiązała się do podjęcia 36 konkretnych działań, mających na celu poprawę stanu zdrowotnego, czystości i bezpieczeństwa oraz poziomu ochrony mórz. Zobowiązania te, o wartości powyżej 550 mln euro i obejmujące działania na całym świecie, stanowią wyraz zdecydowanego dążenia UE do poprawy stanu mórz. Stanowią one zachętę dla reszty świata – zarówno dla rządów, jak i dla sektora prywatnego – do zmierzenia się z narastającymi wyzwaniami związanymi ze stanem oceanów i rozwiązania palących kwestii: od zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi i ochrony życia morskiego po skutki zmiany klimatu i działalność przestępczą na morzach.

Poniżej opisano szczegółowo 36 zobowiązań podjętych przez Unię.

Bezpieczeństwo morskie Zanieczyszczenie mórz WISE-Marine – portalu zawierającego informacje o europejskich wodach, przeznaczonego dla obywateli i zainteresowanych stron, którego celem jest propagowanie lepszego zarządzania oceanami opartego na podejściu ekosystemowym. Platforma ta w kolejnych latach będzie poszerzana i uzupełniana.

  • Przeznaczenie w 2017 r. kwoty 2 mln euro na wsparcie wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej przez państwa członkowskie i dalszych 2,3 mln euro na wspieranie regionalnej i międzyregionalnej współpracy prowadzącej do zrealizowania tego celu. Celem przepisów unijnych jest osiągnięcie do roku 2020 dobrego stanu środowiska w wodach państw członkowskich UE oraz ochrona zasobów, od których zależy działalność gospodarcza i społeczna powiązana z morzem.
  • Przeznaczenie 2,85 mln euro na projekty w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska morskiego i gotowości do usuwania zanieczyszczeń oraz 2,5 mln euro na ćwiczenia na wypadek morskiej katastrofy ekologicznej, w celu wsparcia i uzupełnienia współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi UE oraz między nimi a wybranymi państwami sąsiadującymi.
  • Opracowanie do końca 2017 r. projektu działań mających na celu zmniejszenie przedostawania się tworzyw sztucznych do środowiska jako element przyszłej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych.
  • Opracowanie w 2017 r. projektu środków prowadzących do ograniczenia zrzutów do morza odpadów wytwarzanych przez statkioraz pozostałości ładunków.
  • Przewiduje się, że skala zrównoważonej niebieskiej gospodarki Zmiana klimatu Ochrona mórz Zrównoważona działalność połowowa Strona internetowa konferencji „Nasz Ocean”

  • Komunikat podsumowujący wyniki konferencji
  • Unia Europejska przewodzi międzynarodowym działaniom na rzecz lepszego zarządzania oceanami