Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Śląsk

Ważne instytucje

Parlament Europejski – posłowie do PE reprezentują obywateli

Komisja Europejska – jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii

Rada Unii Europejskiej – ministrowie wchodzący w jej skład przyjmują akty prawne oraz koordynują politykę w poszczególnych obszarach

Rada Europejska – wyznacza ogólne kierunki polityki i priorytetów UE

Trybunał Sprawiedliwości UE – dokonuje wykładni prawa UE

Trybunał Obrachunkowy UE – kontroluje finanse UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – reprezentuje pracodawców, pracowników i inne grupy interesów

Komitet Regionów – reprezentuje lokalne i regionalne samorządy

Europejski Bank Centralny – odpowiedzialny za Europejską politykę monetarną

Europejski Bank Inwestycyjny – finansuje projekty inwestycyjne UE

Europejski Fundusz Inwestycyjny – dostarcza podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych – nadzoruje ochronę danych osobowych obywateli UE

Urząd Publikacji UE – wydaje publikacje Unii Europejskiej

Agencje UE – agencje i organy zdecentralizowane UE