Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk jest prowadzony przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. , która została wyłoniona przez Komisję Europejską do otrzymania dotacji na prowadzenie Punktu. 

Nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk w Gliwicach działa dla Państwa od stycznia 2013 r. Staramy się zapewnić mieszkańcom regionu odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk Zapewniamy bezpłatny dostępu do informacji, pobudzamy dyskusje na tematy związane z Unią Europejską. Szeroko informujemy o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych. PIEED Gliwice organizuje debaty z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce Unii Europejskiej.

GAPR sp. z o.o. realizuje podobne projekty już od 1994 r, dotyczyły one dziedzin życia gospodarczego i miały różny zasięg od regionalnego po projekty międzynarodowe. PIEED prowadzony przez GAPR sp. z o.o. ma poszerzać zakres przekazywanych już wcześniej informacji i wspierać rzetelne informowanie o tematach związanych z integracja europejską a także kreować postawy sprzyjające świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu.

Zaproszenie na Śląski Dzień Europy

12.05.2017

Globalizacja i solidarność

31.10.2017

Prawie 20 tys. osób skorzystało w ciągu 10 lat z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Najnowsze sprawozdanie pokazuje skuteczność tego instrumentu w pomaganiu pracownikom, którzy stracili zatrudnienia i szukali nowych szans na rynku pracy. – Potrafimy okazywać solidarność z pracownikami będącymi ofiarami masowych zwolnień spowodowanych globalizacją lub kryzysem – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

KE opublikowała sprawozdanie z wyników Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) za 2015 i 2016 r. Sprawozdanie potwierdza, że fundusz jest jednym z najważniejszych przejawów europejskiej solidarności w graniach określonych w ustanawiających go przepisach oraz w miarę dostępnych środków budżetowych. Dzięki funduszowi udało się pomóc 19 500 pracownikom w dostosowaniu się do zmieniających się struktur handlu oraz konsekwencji kryzysu gospodarczego i finansowego w tym okresie.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, tak skomentowała sprawozdanie: - Te wyniki pokazują, jaką wartość dodaną wnosi Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, umożliwiając udzielanie pomocy zwolnionym pracownikom, którzy mają trudności ze znalezieniem nowej pracy. Intensywne wsparcie o wartości 70 mln euro ze środków funduszu opłaciło się: w 2015 i 2016 r. 9 072 pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia, ponownie znalazło zatrudnienie, mimo trudnej sytuacji na rynku pracy. Przypadająca w tym roku 10. rocznica utworzenia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji potwierdza, że potrafimy w Europie okazywać solidarność z pracownikami będącymi ofiarami masowych zwolnień spowodowanych globalizacją lub kryzysem.

Na koniec okresu wdrażania środków dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 9 072 pracowników, czyli około połowa pracowników, którzy byli nimi objęci, po roku znalazło nowe zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą. W tym samym czasie dodatkowe 645 osób kształciło się lub szkoliło, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Państwa członkowskie poinformowały, że sytuacja osobista, szanse na zatrudnienie i poczucie własnej wartości pracowników objętych wsparciem uległy wyraźnej poprawie dzięki pomocy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i oferowanym usługom. Tak było nawet w przypadku tych, którzy nie znaleźli nowej pracy bezpośrednio po zakończeniu okresu wsparcia.

Te pozytywne wyniki są zachęcające, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudne warunki, w jakich zostały osiągnięte. Sytuacja na rynku pracy w niektórych państwach członkowskich była niezwykle trudna w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie. Masowe zwolnienia miały miejsca na terenach, na których stopa bezrobocia i tak była wyższa od średniej. Wielu objętych wsparciem pracowników to osoby o niskich kwalifikacjach lub należące do grup będących w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. To potwierdza po raz kolejny, że unijne środki, takie jak te pochodzące z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, mogą przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza tym członkom naszych społeczeństw, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji.

Informacje ogólne

Bardziej otwarty handel z resztą świata przynosi ogólne korzyści pod względem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ale może to być okupione likwidacją miejsc pracy, zwłaszcza we wrażliwych sektorach gospodarki i wśród pracowników o niskich kwalifikacjach. Dlatego Komisja zaproponowała stworzenie specjalnego funduszu, aby pomagać tym, którzy dostosowują się do konsekwencji zmian w strukturze handlu lub którzy stracili pracę w wyniku kryzysu gospodarczego.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji pozwala finansować konkretne środki mające pomóc zwalnianym pracownikom w zwiększaniu swoich szans na rynku pracy i znajdowaniu nowych możliwości zatrudnienia. Umożliwia finansowanie środków dostosowanych do specyficznej sytuacji każdego pracownika, takich jak:

  • intensywna, zindywidualizowana pomoc w poszukiwaniu pracy,
  • szkolenia zawodowe, środki służące podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu,
  • zachęty i dodatki o charakterze czasowym, na okres trwania aktywnych środków,
  • wsparcie na założenie działalności gospodarczej,
  • doradztwo i wsparcie w czasie trwania całego procesu.

W tym roku przypada 10. rocznica powołania Europejskiego Funduszu Dostosowania do GlobalizacjiWyszukaj ten link w innym językuEN•••, który utworzono w 2007 r. Od tego czasu do funduszu wpłynęło 147 wniosków Opiewały one na kwotę ok. 600 mln euro na pomoc dla ok 137 600 pracowników i 2 944 młodych ludzi, którzy nie uczyli się, nie pracowali ani nie uczestniczyli w szkoleniach.

W 2015 i 2016 r. ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji skorzystało 19 500 zwolnionych pracowników oraz 1 251 młodych ludzi, którzy nie uczyli się, nie pracowali ani nie uczestniczyli w szkoleniach (tzw. młodzież NEET). Wkład UE wyniósł ponad 70 mln euro i został uzupełniony dodatkową kwotą 48 mln euro ze środków krajowych. O pomoc z funduszu wystąpiło 11 państw członkowskich: Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Włochy.