Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk jest prowadzony przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. , która została wyłoniona przez Komisję Europejską do otrzymania dotacji na prowadzenie Punktu. 

Nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk w Gliwicach działa dla Państwa od stycznia 2013 r. Staramy się zapewnić mieszkańcom regionu odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk Zapewniamy bezpłatny dostępu do informacji, pobudzamy dyskusje na tematy związane z Unią Europejską. Szeroko informujemy o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych. PIEED Gliwice organizuje debaty z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce Unii Europejskiej.

GAPR sp. z o.o. realizuje podobne projekty już od 1994 r, dotyczyły one dziedzin życia gospodarczego i miały różny zasięg od regionalnego po projekty międzynarodowe. PIEED prowadzony przez GAPR sp. z o.o. ma poszerzać zakres przekazywanych już wcześniej informacji i wspierać rzetelne informowanie o tematach związanych z integracja europejską a także kreować postawy sprzyjające świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu.

Konsultacje o rozwoju

29.06.2016

Do 21 sierpnia trwają konsultacje społeczne dotyczące dalszego kształtowania europejskiej polityki rozwojowej, w tym przeglądu Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju z 2005 r. Zapraszamy wszystkich obywateli, organizacje oraz inne zainteresowane podmioty do aktywnego udziału w konsultacjach, a tym samym przyczynienia się do reformy polityki współpracy na rzecz rozwoju UE w celu uwzględnienia Agendy 2030.

Konsultacje społeczne trwają od 30 maja do 21 sierpnia 2016 r. Opinie z przeprowadzonych konsultacji posłużą do określenia kierunków zmiany Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju oraz pozostałych aspektów polityki rozwojowej UE, aby dostosować je do programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (Agenda 2030).

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju stanowi kontynuację przyjętych w 2000 roku Milenijnych Celów Rozwoju. Jest strategicznym dokumentem, ustanawiającym globalne porozumienie oraz formułującym 17 współzależnych celów, 169 zadań oraz 304 wskaźniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Program, który dotyczy wszystkich krajów ma na celu m.in. walkę z głodem i eliminacją ubóstwa, zapewnienie dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, zapewnienie trwałości oraz poszanowania środowiska naturalnego, ograniczenie nierówności społecznej czy zapewnienie zrównoważonej produkcji oraz konsumpcji.

Agenda stanowi odzwierciedlenie podstawowych europejskich interesów i wartości oraz zapewnia międzynarodowe ramy dla sprostania globalnym wyzwaniom współczesnego świata, takim jak zmiana klimatu, nierówność czy ubóstwo. Unia Europejska odgrywa znaczącą rolę w procesie realizacji Agendy, podejmując w tym kierunku szerokie działania zarówno w ramach wewnętrznej jak i zewnętrznej polityki unijnej.

Dlatego też konsultacje społeczne pełnią istotną rolę w określeniu strategicznego kierunku dla realizacji pełnego zakresu działań zewnętrznych UE oraz dostosowanie istniejących instrumentów politycznych do założeń Agendy 2030.

Czas trwania konsultacji został przewidziany na okres 12 tygodni - od 30 maja 2016 do 21 sierpnia 2016.

Udział w konsultacjach możliwy jest poprzez uzupełnienie ankiety internetowej dostępnej pod poniższym linkiem: ANKIETA.

Krótkie podsumowanie i analiza przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane w listopadzie 2016.