Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk jest prowadzony przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. , która została wyłoniona przez Komisję Europejską do otrzymania dotacji na prowadzenie Punktu. 

Nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk w Gliwicach działa dla Państwa od stycznia 2013 r. Staramy się zapewnić mieszkańcom regionu odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk Zapewniamy bezpłatny dostępu do informacji, pobudzamy dyskusje na tematy związane z Unią Europejską. Szeroko informujemy o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych. PIEED Gliwice organizuje debaty z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce Unii Europejskiej.

GAPR sp. z o.o. realizuje podobne projekty już od 1994 r, dotyczyły one dziedzin życia gospodarczego i miały różny zasięg od regionalnego po projekty międzynarodowe. PIEED prowadzony przez GAPR sp. z o.o. ma poszerzać zakres przekazywanych już wcześniej informacji i wspierać rzetelne informowanie o tematach związanych z integracja europejską a także kreować postawy sprzyjające świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: „Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR)” na 2017 r.

02.12.2016

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1).

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest ponadto regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2) (zwane dalej RF) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (3) (zwane dalej przepisami wykonawczymi).

Jest to zaproszenie do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych w rozumieniu art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, ze środków przydzielonych w budżecie na 2017 r.

Działanie informacyjne składa się z niezależnego i spójnego zestawu wydarzeń informacyjnych, zorganizowanych w ramach oddzielnego budżetu.

CELE, TEMATYKA I ODBIORCY DOCELOWI

Cele

Budowanie zaufania w UE i wśród wszystkich obywateli (zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami). Wspólna polityka rolna (WPR) jest polityką na rzecz wszystkich obywateli UE, a korzyści, jakie przynosi, należy im jasno wykazać. Główne kwestie oraz przesłania powinny być w pełni spójne z wymogiem prawnym Komisji zobowiązującym do przeprowadzenia działań informacyjnych odnoszących się do WPR w rozumieniu art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

W odniesieniu do ogółu społeczeństwa – celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia wsparcia UE na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

W odniesieniu do zainteresowanych stron – celem jest współpraca z zainteresowanymi stronami (głównie rolnikami i innymi podmiotami działającymi na obszarach wiejskich) w celu dalszego informowania o WPR ich okręgów, jak i ogółu społeczeństwa.

Tematyka

Wniosek dotyczący działań informacyjnych powinien pokazać, w jaki sposób WPR przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji.

WPR jest polityką dla wszystkich mieszkańców Europy i w wieloraki sposób wpływa na ich życie. Wnioski powinny odnosić się do wkładu, jaki WPR wnosi na rzecz:

stymulowania zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji na obszarach wiejskich oraz utrzymania funkcjonujących społeczności wiejskich w całej UE,
realizacji celów unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w szczególności jeśli chodzi o potencjał rolnictwa i leśnictwa pod kątem dostosowania do zmian klimatu oraz dla działań łagodzących ich skutki,
zrównoważonej produkcji rolnej, która spełnia dwa wymogi: zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i ochronę środowiska, w tym w odniesieniu do jakości i ilości wody,
zapewnienia rolnikom uczciwych dochodów z łańcucha rolno-spożywczego w celu utrzymania rentowności europejskiej produkcji rolnej i przyszłego modelu gospodarstwa rodzinnego.

Odbiorcy docelowi

Docelowy krąg odbiorców w odniesieniu do tematyki, o której mowa w pkt 2.2, to ogół społeczeństwa (przede wszystkim młodzież z obszarów miejskich) lub rolnicy i inne podmioty działające na obszarach wiejskich.

W szczególności:

uczniowie, nauczyciele i studenci: we współpracy z młodzieżą należy wykorzystać nowe podejście, pogłębiając jej wiedzę na temat WPR i jej wkładu w wielu dziedzinach, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, żywność, zdrowe i wysokiej jakości żywienie jako styl życia, również w odniesieniu do nowego unijnego programu dla szkół dotyczącego mleka, owoców i warzyw, które wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.,
ogół społeczeństwa: w informowaniu na temat WPR położony zostanie większy nacisk na problem złego postrzegania europejskiego rolnictwa oraz roli rolnictwa w społeczeństwie, zamiast treści politycznych. Potrzebne jest również lepsze zrozumienie ogromnego wkładu, jaki sektor rolno-spożywczy UE wnosi do całej gospodarki unijnej,

Należy zagwarantować pogłębioną świadomość dotyczącą wkładu wnoszonego poprzez WPR na rzecz wsparcia wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich, a zwłaszcza MŚP. Należy propagować wkład wnoszony za pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich, gdyż dzięki nim UE dokonuje inwestycji na rzecz rozwoju europejskich obszarów wiejskich rzędu prawie 100 mld EUR w latach 2014–2020. Należy również intensywniej wspierać zrównoważone praktyki produkcyjne oraz inne działania przyczyniające się do łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania do niej.

Więcej informacji