Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk jest prowadzony przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. , która została wyłoniona przez Komisję Europejską do otrzymania dotacji na prowadzenie Punktu. 

Nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk w Gliwicach działa dla Państwa od stycznia 2013 r. Staramy się zapewnić mieszkańcom regionu odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk Zapewniamy bezpłatny dostępu do informacji, pobudzamy dyskusje na tematy związane z Unią Europejską. Szeroko informujemy o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych. PIEED Gliwice organizuje debaty z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce Unii Europejskiej.

GAPR sp. z o.o. realizuje podobne projekty już od 1994 r, dotyczyły one dziedzin życia gospodarczego i miały różny zasięg od regionalnego po projekty międzynarodowe. PIEED prowadzony przez GAPR sp. z o.o. ma poszerzać zakres przekazywanych już wcześniej informacji i wspierać rzetelne informowanie o tematach związanych z integracja europejską a także kreować postawy sprzyjające świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu.

Zaproszenie na Śląski Dzień Europy

12.05.2017

Bezpieczniejsze drogi w UE

30.03.2017

Liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w zeszłym roku w całej UE spadła o 2 proc., według opublikowanych dziś statystyk dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niestety w Polsce odnotowano wzrost o 2 proc. Oznacza to, że jesteśmyw gronie państw z najsłabszymi wynikami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach.

Opublikowane przez KE statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 r. wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w zeszłym roku w całej UE spadła o 2 proc. W 2016 r. na unijnych drogach śmierć poniosło 25 500 osób, tj. o 600 osób mniej niż w roku 2015 i 6000 mniej niż w roku 2010. Według szacunków Komisji 135000 osób odniosło poważne obrażenia na drogach.

Po dwóch latach stagnacji w 2016 r. powróciła pozytywna tendencja spadkowa, a w ciągu ostatnich sześciu lat liczba śmiertelnych wypadków na drogach zmniejszyła się o 19 proc. Choć tempo zmian jest zachęcające, może jednak być niewystarczające, aby umożliwić Unii osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010–2020. Wymagane są dalsze starania wszystkich zainteresowanych stron, a zwłaszcza władz krajowych i lokalnych, które na co dzień realizują większość działań takich jak egzekwowanie i zwiększanie świadomości.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: Dane statystyczne, które dziś opublikowano, świadczą o poprawie sytuacji i są pozytywnym punktem wyjścia do dalszych działań. Jednak najbardziej mnie martwią nie liczby, ale ofiary wypadków i ich rodziny. Tylko dzisiaj na unijnych drogach zginie kolejnych 70 osób, a pięciokrotnie więcej dozna poważnych obrażeń! Zwracam się do wszystkich zainteresowanych stron o zwiększenie starań, tak abyśmy mogli osiągnąć cel zakładający zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010–2020.

Prawdopodobieństwo utraty życia w wypadku drogowym jest różne w poszczególnych państwach członkowskich. Choć co roku różnice te coraz bardziej się niwelują, to wciąż mieszkańcy państw członkowskich, w których odnotowuje się najwyższe statystyki ofiar śmiertelnych, są ponad trzykrotnie bardziej narażeni na utratę życia w wypadku drogowym niż osoby mieszkające w krajach o najniższych wskaźnikach w tym zakresie.

W 2016 r. Komisja po raz pierwszy opublikowała także dane o poważnych obrażeniach w wypadkach drogowych, opracowane na podstawie nowej wspólnej definicji. Dane pochodzą z 16 państw członkowskich, w których mieszka 80 proc. ludności UE. W oparciu o te dane Komisja szacuje, że w całej UE poważne obrażenia odniosło 135 000 osób. Znaczną ich część stanowili niechronieni użytkownicy drogi, tj. piesi, rowerzyści i motocykliści.

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego i nieformalne posiedzenie Rady na Malcie

W reakcji na niedawne spowolnienie tempa działań zmierzających do ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach Komisja wspólnie z prezydencją maltańską organizują w dniach 28–29 marca 2017 r. na Malcie konferencję z udziałem zainteresowanych stron i ministrów.

W tym dwudniowym wydarzeniu będą uczestniczyć eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, zainteresowane strony i decydenci polityczni. Będzie ono okazją, by omówić aktualną sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach oraz nowe kierunki działań, umożliwiające ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i osób odnoszących poważne obrażenia na drogach. W trakcie tej konferencji ministerialnej zostanie przyjęta deklaracja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowe informacje:

Załącznik

Liczba ofiar śmiertelnych na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców

Wstępne dane statystyczne dla poszczególnych krajów za 2016 r.[1]


2010 2015 2016 2015–2016[2] 2010–2016
Belgia 77 65 56 -13% -24%
Bułgaria 105 98 99 0% -9%
Republika Czeska 77 70 59 -16% -23%
Dania 46 31 37 18% -18%
Niemcy 45 43 39 -7% -12%
Estonia 59 51 54 6% -10%
Irlandia 47 36 40 13% -11%
Grecja 112 73 75 2% -35%
Hiszpania 53 36 37 2% -31%
Francja 64 54 54 0% -13%
Chorwacja 99 82 73 -12% -28%
Włochy[3] 70 56 54 -5% -21%
Cypr 73 67 54 * -23%
Łotwa 103 95 80 -16% -28%
Litwa 95 83 65 -22% -37%
Luksemburg 64 64 52 * -6%
Węgry 74 65 62 -6% -18%
Malta 36 26 51 * 69%
Niderlandy[4] 32 31 33 4% 3%
Austria 66 56 49 -11% -23%
Polska 102 77 79 2% -23%
Portugalia 80 57 54 -10% -40%
Rumunia 117 95 97 1% -19%
Słowenia 67 58 63 8% -6%
Słowacja 65 57 50 -12% -22%
Finlandia 51 49 45 -6% -8%
Szwecja 28 27 27 2% -1%
Zjednoczone Królestwo[4] 30 28 28 1% -4%
UE 63 51,5 50 -2% -19%

[1] Dane liczbowe za 2016 r. są danymi wstępnymi; ostateczne dane dotyczące poszczególnych państw mogą się od nich nieznacznie różnić.

[2] Procentowa zmiana liczby ofiar śmiertelnych

[3] Szacunki na podstawie danych za okres od stycznia do czerwca

[4] Szacunki na podstawie danych za okres od stycznia do września

* Nieistotne statystycznie